Všeobecné Obchodní podmínky - velkoobchod

Obchodní společnosti Zdraví z přírody, s.r.o. se sídlem Chmelnická 194, Zlín, 760 01
identifikační číslo: 004594487
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90825.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby.

Kontaktní údaje Provozovatel e-shopu:
Zdraví z přírody s.r.o. Chmelnická 194, Zlín 76001
IČO 04594487 DIČ CZ04594487
Tel : 577 222 771, 608 428 085, 777 900 452
e-mail: objednavky@zdravizprirody.cz

Reklamace a vrácení zboží
Zdraví z přírody s.r.o. Chmelnická 194, Zlín 76001
IČO 04594487 DIČ CZ04594487
Tel: 577 222 771, 608 428 085, 777 900 452
e-mail: objednavky@zdravizprirody.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upřesňují vztah mezi obchodní společností Zdraví z přírody s.r.o. (dále jen prodávajícím) a jinou fyzickou a/nebo právnickou osobou - zákazníkem společnosti Zdraví z přírody s.r.o. (dále jen kupujícím) a to jak v provozovně Prodávajícího tak na e-shopu pro velkoobchodního zákazníka Kupujícího umístěném na: www. zdravízprirody.cz. Tento slouží pro kupující z České republiky i kupující ze zahraniční.

Dále Kupující mohou nakupovat zboží/výrobky a/nebo služby a to e-mailem či telefonicky. Nakupovat ve společnosti Zdraví z přírody s.r.o. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji zboží nebo jeho zprostředkování za účelem zisku. Za tímto účelem Kupující předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen prodávajícího informovat o změnách fakturačních údajů. V případě existence mezinárodního obchodu si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Veškeré dodávky zboží, které jsou uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, jim podléhají. VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy, a jsou zveřejňovány na webových stránkách Prodávajícího. VOP a kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek objednáním zboží/výrobku a/nebo služby u Prodávajícího (uzavřením smlouvy) a tím skutkem pro něj vstupují práva a povinnosti v podmínkách uvedené v platnost. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Námi nabízené zboží jež je možno najít na webové stránce internetového obchodu www.zdravizprirody.cz obsahuje popis složení a jejich hlavních vlastností, nutriční hodnoty, fotografii. Ceny zboží jsou uvedeny bez i včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží/výrobků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží/výrobků uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží/výrobek doručován v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v příslušných sekcích samotné objednávky (vyberte dopravu / vyberte platbu). Poskytujeme možnost osobního vyzvednutí zboží na shora uvedené adrese našeho skladu ve Zlíně Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Totéž platí i u e-mailové či telefonické objednávky. Kupující má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit.

Práva Kupujícího z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v reklamačním řádu.

Nabídka Prodávajícího je nezávazná a Kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, není-li na skladě Prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní Kupujícího nejpozději při dodávce zboží. Smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě písemné, e-mailové, telefonické či internetové objednávky Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů 24 hodin před dodáním zboží Zaslání zboží zpět Prodávajícímu je možné:

1.osobně na adrese Zdraví z přírody s.r.o., Chmelnická 194, Zlín 760 01 od 7:00-15:00 2.vrátit našemu řidiči s průvodním reklamačním listem se sdělením důvodu vrácení zboží a návrhu na způsob vyřízení reklamace (výměna, odpočet) Kupující je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží ze strany Kupujícího, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na Vámi uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

3.UŽIVATELSKÝ ÚČET PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávky pro velkoobchodní zákazníky jsou přijímány písemně, telefonicky, e-mailem, e-shopem. Při objednávání zboží je kupující povinen nahlásit -název společnosti, dodací adresu -tel číslo - způsob vyzvednutí či doručení -kompletní název zboží včetně hmotnosti Přístup pro velkoobchodního Kupujícího zřizuje Prodávající na základě telefonické či písemné žádosti na náš e-mail. Po obdržení hesla přihlašuje se Kupující na svůj uživatelský účet. Po ukončení objednávky potvrdí, že se seznámil a souhlasí s našimi VOP a zásadami pro zpracování osobních údajů. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží. Založit uživatelský účet pro velkoobchodní objednávky si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné a mají živnostenský list. O změnách údajů je Kupující povinen informovat Prodávajícího. Údaje budou aktualizovány. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

4.CENY ZBOŽÍ/VÝROBKU, SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny velkoobchodní ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku prodávajícího jsou uvedeny bez DPH, dopravy, balení a pojištění. Jsou uvedeny v českých korunách (kč). U dodávek na základě písemně uzavřených smluv s dlouhodobým plněním si Prodávající vyhrazuje právo změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat ceny. Cenu Zboží/výrobku a/nebo Služby a případné náklady spojené s dodáním Zboží/výrobku a/nebo Služby dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit v českých korunách Prodávajícímu následujícími způsoby:  v hotovosti ve skladu Společnosti na adrese Zdraví z přírody s.r.o., areál Svit Malotova ul, budova 123, Zlín 760 01  bezhotovostně převodem (platba předem a/nebo do 10 dnů) na účet Prodávajícího viz informace na příslušném daňovém dokladu. Splatnost platby předem je do 5 pracovních dnů ode dne objednání – pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky vyhrazuje si Prodávající ustoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží/výrobku. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit kupní cenu Zboží/výrobku a/nebo Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající vždy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu (prodejku) a to ihned. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Někdy se nám může stát, že zboží označené “do košíku” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

5.DODACÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných Kupujícím, musí být provedena písemnou formou a potvrzena Prodávajícím. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů Prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (e-mailem či telefonicky) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany Prodávajícího splněna v ujednaném termínu. Kupující přebírá zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména, příjmení a razítka kupujícího na faktuře (výdejce) vystaveném Prodávajícím. Podpisem stvrzuje Kupující převzetí dodávky, správnost uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží není viditelně poškozeno. V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost obalu a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (výdejky) a případné nedostatky (rozdíly) zapsat do přepravního listu přepravce. Pokud není tento zápis proveden, ztrácí Kupující možnost uplatnit reklamaci a následného uhrazení škody (viz všeobecné přepravní podmínky přepravců a postup při uplatňování reklamace u zásilek rozesílaných přepravní službou prodávajícím). Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů Kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury. Reklamaci dodávky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu e-mailem. V případě nepřevzetí objednané dodávky Kupujícím nebo opětovným doručením budou náklady takto vzniklé Prodávajícímu (škoda), požadovány po Kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky Kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u Prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny Prodávajícím. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

6.VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vyhrazujeme si u Kupujících vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. Pro Kupujícího podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Kupující je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

7.ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Na veškeré prodávané zboží prodávajícím je konečnému spotřebiteli poskytována záruční doba v rámci datumu spotřeby uvedeného na obalu výrobku.

8.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo Kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v těchto VOP. Kupující mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Pokud nám Kupující vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování popsané v těchto VOP a zároveň vyzveme Kupujícího ke zpětnému odběru tohoto zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Kupující neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží. V případě, že je společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi námi a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen nám spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich Kupujících je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název společnosti, adresa bydliště, fakturační adresa, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zasíláme Kupujícím obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu Kupujícího (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné zboží/výrobky a/nebo služby. Kupující se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může Kupující nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží/výrobky nebudou osobní údaje Kupujícího bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávají povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i jejich následné změny a úpravy vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění Prodávajícím a to od 1.1.2022.

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající: Zdraví z přírody s.r.o. si vymezuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, přidat a/nebo odebrat jakoukoli část informací na www stránkách a/nebo VOP. Naše společnost Zdraví z přírody s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za informace a obsah na našich webových stránkách. Naše stránky neodesílají žádné viry.